Direct naar inhoud
Kun je vinden wat je nodig hebt?
Een man en vrouw staan op een gezellig stadsplein met hun blauwe Arriva-deelfiets, hij wijst en ze lachen allebei.

Voorwaarden Arriva Deelfiets

Een man en vrouw staan op een gezellig stadsplein met hun blauwe Arriva-deelfiets, hij wijst en ze lachen allebei.

Artikel 1: Definities

Account
Het account dat de Huurder via de Arriva Deelfiets app aanmaakt en waarmee Huurder de mogelijkheid heeft om een Arriva Deelfiets te huren.

Arriva Deelfiets app
De applicatie van Arriva ter ontsluiting van de Arriva Deelfiets.

Arriva Deelfiets
De fiets die eigendom is van Arriva Personenvervoer Nederland B.V. in Limburg en van Rent-a-bike Van Dam (VOF) in Zuid-Holland en die de Huurder kan huren en die het onderwerp vormt van deze Gebruikersvoorwaarden/de Huurovereenkomst;

Huurder/jij
De natuurlijke persoon die als Huurder de Huurovereenkomst sluit ten aanzien van de Arriva Deelfiets;

Huurovereenkomst
De overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder waarbij de Verhuurder zich verbindt aan de Huurder gedurende een bepaalde tijd één Arriva Deelfiets in gebruik te verstrekken en de Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor verschuldigde Huursom;

Huursom
Het bedrag dat Huurder dient te voldoen voor de huur van de Arriva Deelfiets;

Verhuurder/Arriva
De rechtspersoon Arriva Personenvervoer Nederland B.V. die als verhuurder de Huurovereenkomst met Huurder sluit;

Parkingspot
Een zowel fysiek als digitaal als zodanig herkenbaar aangegeven openbare verzamellocatie met deelfietsenrekken, voor het ontgrendelen en vergrendelen van Arriva Deelfietsen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Huurovereenkomsten. Op grond van een Huurovereenkomst dien je je betalingsverplichtingen na te komen.
 2. Een Huurovereenkomst ga je als Huurder altijd aan met Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Ons kantoor is gevestigd aan de Trambaan 3, 8441 BH te Heerenveen en Arriva staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30124575.
 3. Voor medewerkers van bedrijven en overheden die een zakelijke overeenkomst hebben voor het gebruik van de Arriva Deelfiets zijn artikel 6, artikel 7 lid 3 en 4 niet van toepassing op de Huurder. Voor het overige zijn alle voorwaarden op iedere Huurder van toepassing.
 4. Om een Huurovereenkomst te kunnen aangaan met betrekking tot de Arriva Deelfiets, dien je je daaraan voorafgaand te registreren in de Arriva Deelfiets app middels een persoonlijk Account.
 5. De op een Huurovereenkomst van toepassing zijnde Gebruikersvoorwaarden Arriva Deelfiets en het Privacy statement Arriva Deelfiets, Parkingspots en de actuele tarieven vind je op www.arriva.nl/deelfiets.

Artikel 3: De Arriva Deelfiets app

 1. Om de Arriva Deelfiets app te gebruiken, moet je in het bezit zijn van een smartphone, voorzien van een recente versie van Android of IOS, ingebouwde GPS en een dataverbinding (3G/4G, 5G en/of WIFI). De app is niet geschikt voor verouderde besturingssystemen.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden, installeren en functioneren van de Arriva Deelfiets app.
 3. Je gaat akkoord met het ontvangen en installeren van (automatische) updates van de Arriva Deelfiets app. Hoewel wij streven naar een optimale gebruikerservaring voor jou, kunnen wij niet garanderen dat de app vrij is van fouten, bugs en/of virussen. Ook garanderen wij niet dat de app wordt aangepast in geval van disfunctioneren en/of bugs.
 4. Je gaat ermee akkoord dat het Arriva vrijstaat om op elk gewenst moment regulier onderhoud te plegen aan de Arriva Deelfiets app.
 5. Voor het voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Huurovereenkomst, maakt Arriva gebruik van jouw live locatiebepaling via GPS. Je dient je GPS dan ook altijd te hebben ingeschakeld.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Om de Arriva Deelfiets te kunnen huren, dien je een Account aan te maken in de Arriva Deelfiets app. Een Account aanmaken in de app is gratis.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de toegang tot je Account in de app. Wij raden je dan ook aan anderen dan jou zelf die toegang niet te verlenen. Je maakt geen aanspraak op restitutie wanneer iemand anders op jouw account Huurovereenkomsten heeft gesloten.
 3. Na het aanmaken van een Account in de Arriva Deelfiets app krijg je de mogelijkheid om een Arriva Deelfiets te reserveren, en vervolgens te kunnen openen en sluiten in de Arriva Deelfiets app.
 4. De Arriva Deelfiets app vermeldt een actueel overzicht van beschikbare Arriva Deelfietsen per Parkingspot.
 5. In de Arriva Deelfiets app kun je een Arriva Deelfiets reserveren. Deze reservering blijft 20 minuten gelden: zo lang heb jij de tijd de gereserveerde Arriva Deelfiets te ontgrendelen. De reservering is kosteloos, ook als de reserveringstijd verloopt zonder dat je de Arriva Deelfiets ontgrendelt.

Artikel 5: De Huurovereenkomst

 1. De duur van de Huurovereenkomst staat gelijk aan de huurperiode, die start indien en zodra Huurder het slot van de Arriva Deelfiets opent door middel van het invullen van de code (“Bike ID”) in de Arriva Deelfiets app, die vermeld staat op een Arriva Deelfiets. Indien een Arriva Deelfiets niet beschikbaar is, vermeldt de Arriva Deelfiets app dit na het invullen van de code. Je bent dan geen huurverplichtingen aangegaan.
 2. De Huurovereenkomst eindigt indien en zodra Huurder het slot van de Arriva Deelfiets handmatig sluit in één van de aangegeven Parkingspots én Huurder de Arriva Deelfiets heeft afgemeld in de Arriva Deelfiets app. De Huurovereenkomst eindigt alleen indien je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, en Arriva naderhand geen (schade)vorderingen meer op jou heeft.
 3. Indien je de Arriva Deelfiets buiten een Parkingspot parkeert en op pauze zet in de Arriva Deelfiets app, dan loopt de huurperiode van de Huurovereenkomst door.
 4. Tijdens de gehele Huurovereenkomst is de Arriva Deelfiets niet beschikbaar voor een andere Huurder.
 5. Indien je nalaat de Arriva Deelfiets op slot te zetten en af te melden op een Parkingspot, houdt dit in dat de Huurovereenkomst door blijft lopen en je de daarvoor verschuldigde Huursom dient te voldoen.
 6. Als de Huurovereenkomst niet kan worden beëindigd om welke reden dan ook, ben je verplicht per direct contact op te nemen met de klantenservice van Arriva. Eventuele extra ontstane huurkosten betaalt Verhuurder na controle terug, mits de oorzaak van het niet kunnen beëindigen niet aan jou als Huurder toe te rekenen was.
 7. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik van de gehuurde Arriva Deelfiets door Huurder, is de Verhuurder te allen tijde gerechtigd om de Arriva Deelfiets op te halen ten einde deze over te brengen naar een Parkingspot, waar deze opnieuw verhuurd kan worden.
 8. Gedurende de gehele Huurovereenkomst wordt de Huurder geacht al hetgeen te doen en te laten wat van een goed Huurder kan worden verwacht. Huurder dient in ieder geval alle redelijk van hem te verwachten voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde beschadigingen, verlies of diefstal van de Arriva Deelfiets te voorkomen.

Artikel 6: Verplichtingen van de Huurder

 1. Jouw belangrijkste verplichting is je betalingsverplichting op grond van de Huurovereenkomst.
 2. De Huurder onderwerpt de Arriva Deelfiets voor gebruik aan een eenvoudige visuele controle en meldt mogelijke direct waarneembare gebreken bij Verhuurder via de klantenservice van Arriva.
 3. De Huurder mag de Arriva Deelfiets slechts gebruiken overeenkomstig haar normale bestemming en binnen de Nederlandse landgrenzen.
 4. Het is verboden om de Arriva Deelfiets voor commerciële doeleinden door te verhuren aan derden. Indien Verhuurder vermoedt dat een Arriva Deelfiets wordt doorverhuurd aan derden, kan zij passende maatregelen treffen.
 5. Het is een Huurder toegestaan meerdere Arriva Deelfietsen te huren op zijn account. Huurder kan derhalve een derde het recht te verlenen om op het Arriva Deelfiets account van de Huurder huurtransacties uit te voeren (zgn. "cross-gebruik"). Huurder is en blijft aansprakelijk voor alle door deze derde aangegane verplichtingen jegens Verhuurder, alsmede voor schade die is veroorzaakt door deze derde.
 6. Buiten het cross-gebruik is het een Huurder verboden derden de mogelijkheid te bieden om Arriva Deelfietsen te gebruiken. Het is niet toegestaan dat je je logingegevens voor je Account (gebruikersnaam, wachtwoord) aan een derde geeft. Voor iedere overtreding verbeurt de Huurder een contractuele boete van 250 euro onverminderd het recht van Arriva om verdere schadevergoeding te vorderen.
 7. De Huurder dient zich bij deelname aan het verkeer te gedragen en de Arriva Deelfiets te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de geldende Algemene Plaatselijke Verordening en alle soortgelijke verordeningen of reglementen van overheidswege die geldt of gelden in het gebied waarin van de Arriva Deelfiets gebruik wordt gemaakt. Bij deelname aan het verkeer dient de Huurder alle aanwijzingen van overheidspersoneel of anderszins tot het geven van verkeersaanwijzingen bevoegde personen steeds op te volgen.
 8. Huurder onderkent dat hij niet de enige gebruiker is van de gehuurde Arriva Deelfiets en maakt zodanig gebruik van de Arriva Deelfiets dat opvolgende Huurders daarvan geen hinder of nadeel ondervinden.
 9. Verhuurder heeft het recht om Huurder aan te geven waar de Arriva Deelfiets niet gebruikt mag worden. Het is in ieder geval verboden de Arriva Deelfiets te gebruiken op onverharde paden en/of wegen.
 10. Het is niet toegestaan andere personen te vervoeren op de Arriva Deelfiets dan Huurder.
 11. Het maximale toegestane gewicht voor de voordrager bedraagt 5 kilo.

Artikel 7: Betaling

 1. Je kunt de huursom voor het gebruik van de Arriva Deelfiets in de Arriva Deelfiets app betalen met een van de in de app aangeboden betalingsmethodes. Wanneer je een betaalmethode hebt gekozen, en wij deze hebben geverifieerd, kun je ook voor al je toekomstige reizen gebruik maken van de gekozen betaalmethode.
 2. Voor alle betaalmethodes geldt dat je akkoord dient te gaan met het afschrijven van gelden door middel van automatische incasso, tenzij je gebruik kunt maken van IDeal. Dit betekent dat jouw gegevens ook zullen worden gebruikt om de betaling van door jou gemaakte toekomstige reizen af te schrijven.
 3. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je toestemming hebt gevraagd aan je ouder of voogd om te mogen reizen met de Arriva Deelfiets. De toestemming van jouw ouders geldt dan als jouw toestemming voor het afschrijven van betalingen.
 4. Voor het huren van de Arriva Deelfiets betaal je een starttarief van 1,00 euro voor de eerste 20 minuten van het gebruik. Daarna betaal je een tarief van 0,05 euro per minuut, met een maximum dagtarief van 9,00 euro per dag. Arriva behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. De actuele tarieven vind je altijd op onze website.
 5. Je betaling geschiedt achteraf, namelijk op het moment dat je de Huurovereenkomst beëindigt als bedoeld in art. 4.2. Je bent nimmer gerechtigd om betalingen waartoe je verplicht bent te storneren, of anderszins je betalingen op te schorten. In een dergelijk geval behoudt Arriva zich het recht voor de betaling langs een andere weg op jou te verhalen.

Artikel 8: Schade, verlies en diefstal van Arriva Deelfiets

 1. ndien sprake is van schade, verlies of diefstal van de Arriva Deelfiets gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst, dient de Huurder hiervan direct melding te maken aan de klantenservice van Arriva via een van de kanalen, genoemd in Artikel 15 bij deze Gebruikersvoorwaarden. Huurder is gehouden instructies van de klantenservice op te volgen.
 2. In geval van diefstal van de Arriva Deelfiets dient de Huurder aangifte te doen bij de politie en tevens contact op te nemen met de klantenservice van Arriva.
 3. Verhuurder behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de reparatiekosten als gevolg van herstel van aan de Huurder toerekenbare schade bij de Huurder in rekening te brengen.
 4. Verhuurder is gerechtigd om een bedrag van 500 euro bij Huurder in rekening te brengen indien het niet afsluiten van de Arriva Deelfiets door middel van het handmatig vergrendelen én het afmelden in de Arriva Deelfiets app, leidt tot vermissing of diefstal van de Arriva Deelfiets. Deze kosten zijn alsdan verschuldigd bovenop de Huursom. Verhuurder behoudt zich het recht voor bij vermoeden van misbruik van deze regeling, de gehele nieuwprijs van de Arriva Deelfiets in rekening te brengen. In geval van misbruik zal melding worden gemaakt bij Arriva. Dit kan leiden tot het blokkeren van het account van de Huurder.
 5. Het is de Huurder niet toegestaan reparaties aan de Arriva Deelfiets te verrichten of te laten verrichten. Eventuele schade dient door de huurder via Whatsapp aan de klantenservice van Arriva te worden doorgegeven (+31 9701 0256 677).

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Arriva is slechts aansprakelijk voor schade voor zover deze aan haar kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid van Arriva is in alle gevallen, en ongeacht de grondslag, beperkt tot directe schade en tot een bedrag van maximaal 250 euro per schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Arriva is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden), het gebruik en/of het niet kunnen gebruiken van de glimble app. De app wordt aan jou ter beschikking gesteld zonder enige vorm van garantie. Arriva is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Arriva is slechts aansprakelijk voor het verlies, de vernietiging, de wijziging of andere omstandigheden die kunnen worden aangeduid als een datalek, van jouw gegevens uit de app, wanneer dit heeft kunnen plaatsvinden doordat zij in strijd heeft gehandeld met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Mocht in rechte vast komen te staan dat Arriva geen beroep kan doen op deze beperking van aansprakelijkheid, dan is de aansprakelijkheid van Arriva beperkt tot het maximum genoemd in de eerste bulletpoint van deze paragraaf.
 4. Op Verhuurder rust geen verplichting om op ieder moment een Arriva Deelfiets aan te kunnen bieden en beschikbaar te hebben. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade van een Huurder die ontstaat als gevolg van het feit dat er (tijdelijk) geen Arriva Deelfiets beschikbaar is op bepaalde Parkingspots, dan wel Huurder de Arriva Deelfiets (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken.
 5. Arriva niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de Huurovereenkomst die jij bent aangegaan via de Arriva Deelfiets app. Arriva is daarom niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die uit het afleggen van de reis voortvloeit of daarmee verband houdt. Hieronder verstaat Arriva schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de Arriva Deelfiets. Je bent er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat je voorzichtig omgaat met de Arriva Deelfiets. Het gebruik van de Arriva Deelfiets is geheel voor je eigen risico. Je vrijwaart Arriva daarbij voor aanspraken van derden.
 6. Arriva kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die jij hebt ontvangen van gezaghebbende organisaties of instanties voor of door het gebruiken van de Arriva Deelfiets.
 7. In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen niet aan Arriva kan worden toegerekend wegens overmacht, waarbij van overmacht in ieder geval sprake is in geval van: wanprestaties van toeleveranciers of derden, extreme weersomstandigheden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 8. Een eventuele vordering die je op Arriva meent te hebben, dien je, ongeacht de grondslag, schriftelijk bij ons in te dienen. Een vordering moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar na het ontstaan van de vermeende schade of het moment waarop je redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, aan Arriva worden bekendgemaakt, op straffe van verval.
 9. Jij als Huurder bent onbeperkt aansprakelijk voor schendingen van verkeers- en administratieve voorschriften in verband met het gebruik van Arriva Deelfiets, waaronder schendingen van regelgeving, alsook voor alle schade aan eigendommen, veroorzaakt door jou of een derde aan wie je de Arriva Deelfiets hebt uitgeleend, op grond van artikel 5 lid 4. Je vrijwaart Arriva en stelt haar op eerste verzoek schadeloos voor alle (parkeer)boetes en bekeuringen, vergoedingen en andere kosten, die autoriteiten of andere instanties in dit verband opleggen aan Arriva.
 10. Arriva behoudt zich het recht voor de uit de Huurovereenkomst met jou voortvloeiende vorderingen over te dragen aan een derde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een incasso dient te worden uitgevoerd.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Arriva verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de Arriva Deelfiets app en voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor andere in het Privacy statement Arriva Deelfiets genoemde doeleinden. Arriva respecteert jouw privacy en behandelt verzamelde persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform geldende wet- en regelgeving. De manier waarop Arriva jouw privacy waarborgt bij de uitvoering van haar diensten, is weergegeven in haar Privacy Statement. Het Privacy Statement is te vinden op onze website.

In dit Privacy Statement geeft Arriva o.a. aan welke gegevens er van jou worden verwerkt, waarvoor je gegevens worden verwerkt, hoe Arriva jouw gegevens beveiligt, hoe lang Arriva jouw gegevens bewaart en welke rechten je hebt om je gegevens te laten verwijderen. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt conform ons Privacy Statement.

Artikel 11: Beëindiging en annulering

 1. Je kunt op ieder moment stoppen met het gebruik van de diensten die Arriva aanbiedt via de Arriva Deelfiets app.
 2. Voor het opheffen van je Account verwijzen we je naar het Privacy Statement.
 3. Arriva behoudt zich het recht voor jouw gebruik van de Arriva Deelfiets app met onmiddellijke ingang te beëindigen, en wanneer nodig jouw account te blokkeren, wanneer je niet overeenkomstig en/of in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden.
 4. Een Huurovereenkomst die is aangevangen, kan niet worden geannuleerd, maar enkel worden beëindigd door het vergrendelen en afmelden van de Arriva Deelfiets als omschreven in artikel 4.2. Je krijgt de tot dan toe gemaakte kosten niet vergoed.

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Arriva Deelfiets app en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Verhuurder en/of haar leveranciers.
 2. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Arriva Deelfiets app van Verhuurder in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Artikel 13: Wijzigingsbepaling

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geldigheid Gebruikersvoorwaarden

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze gebruikersvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.
 2. Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door Arriva eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden middels een update van de Arriva Deelfiets app aan jou medegedeeld. Je wordt dan gevraagd opnieuw akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden. Wanneer je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan blijft je account actief, maar kun je de Arriva Deelfiets app niet meer gebruiken. Je kunt dan besluiten je Account te laten beëindigen. De meest actuele versie van de Gebruikersvoorwaarden vind je op de website en in de Arriva Deelfiets app. Op deze Gebruikersvoorwaarden en op iedere Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Correspondentie, klachten en geschillen

Laatste update: 8 november 2022